İletişim
Youtube
Instagram
ONLINE DERSLER

Başarıya bir adım daha yaklaş!

ALES Sınavı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES); 

→ yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

→ ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

→ yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

ilgili kurumların adaylardan talep edecekleri puanları almalarını sağlayacak olan sınavdır.

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir lisans programında eğitimine devam eden öğrenciler ve yine herhangi bir lisans programından mezun olmuş durumda olan herkes ALES’e girebilir. Aynı zamanda denklik belgesine sahip olmaları şartıyla, yurtdışında lisans eğitimi almış olan kişiler de ALES’e girebilirler.

PUANLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

ALES her yıl 3 defa yapılmaktadır ve alınan puanların geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES’E KATILACAK ADAYLARIN SORUMLU OLDUĞU DERSLER, SORU SAYILARI ve SINAV SÜRESİ

ALES’e katılan adayları Sayısal ve Sözel olmak üzere iki alandan 50’şer soru, toplam 100 soru beklemektedir.

Adaylara 100 soruyu çözmek için verilen süre ise 150 dakikadır.

 

SAYISAL

SÖZEL

 

Matematik

Geometri

Türkçe

 

Sayılar

Üçgende Açılar

Sözcükte Anlam

Mutlak Değer

Çokgende Açılar

Cümlede Anlam

Bölünebilme

Katı Cisimler

Paragrafta Anlam

Eşitsizlikler

Analitik Geometri

Anlatım Bozuklukları

Rasyonel Sayılar

Çember

Anlatım Biçimleri

EBOB EKOK

Açıortay / Kenarortay

Yazım ve Noktalama Kuralları

Fonksiyonlar

Üçgende Benzerlik

Sözel Mantık

Permütasyon Kombinasyon

 

 

Problemler

 

 

Sayısal Mantık

 

 

 

ALES’ de adaylara yöneltilen sorular, adayların temel dil bilgilerini ve matematik bilgilerini ölçmekten daha çok ellerindeki veriyi kullanabilme, bilgiyi analiz etme, yorumlama, çözümleme ve mantıksal akıl yürütme yeteneklerini ölçen tarzda gelmektedir.

ALES PUAN TÜRLERİ

ALES’ de SAYISAL, SÖZEL ve EŞİT AĞIRLIK olmak üzere üç farklı puan türü bulunmaktadır. Soruların puan türleri özelindeki katsayıları ise tabloda gösterildiği şekildedir.

 

Puan Türü

Sayısal Testi

Sözel Testi

Sayısal

0,75

0,25

Sözel

0,25

0,75

Eşit Ağırlık

0,50

0,50


Tabi ki yukarıdaki tabloda gösterilen katsayıların yanında sınav özelindeki standart sapma detayı da göz ardı edilmemelidir. Bu noktada adayların nispeten zorlandıkları paragraf soruları, sözel ve sayısal mantık soruları doğru çözülmeleri halinde puan getirisi açısından önem arz etmektedir.

Bu noktada sayısal ve sözel mantık sorularının çözüm stratejilerini bilmek bunun yanında paragraf sorularında metin içerisinde kaybolmadan doğru şıkkı hızlı bir şekilde yakalayabilmek adına metin analizi tekniklerini bilmek adayları ALES’ de öne taşıyacak kritik unsurlardandır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ İÇİN ALES

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre lisansüstü eğitime giriş yapmak isteyen adayların lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz.

Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yabancı dil sınavı puanı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.

Lisansüstü eğitim hedefi olan adayların büyük çoğunluğunda alacakları yüksek bir ALES puanının hedeflerine ulaşma noktasında önemi kavranamamakta, yabancı dil puanı daha fazla ön plana çıkarılmaktadır. Oysaki ağırlık olarak ALES puanı lisansüstü eğitim için en kritik viraj ve güçlü bir ALES puanı adaylara sadece lisansüstü eğitimin kapılarını değil, öğrenime devam ederken araştırma görevlisi gibi kadrolara atanabilme yollarını da açacaktır.
 

Örnek olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi kabul ederken adayların sıralamasında;

LİSANS NOT ORTALAMASININ %25’i,

YAZILI VEYA SÖZLÜ BİLİM SINAVININ %25’i,

ALES PUANININ %50’si,

Gibi bir rasyo kullanarak sıralama yapıyor ve öğrenci kabul ediyor. Ayrıca İngilizce eğitim veren programlarda İngilizce puanı almış olmalarını bekliyor.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ALES

Araştırma Görevlisi ilanlarında atama yapılırken adayların;

ALES Puanlarının %60’ı,

Yabancı Dil Puanlarının %40’ı,

Dikkate alınarak başarı sıralaması yapılıyor. Algının aksine yabancı dile ihtiyacımız var ancak yüksek bir ALES puanımız olmadan başarı sağlamak burada da çok zor.

ALES Puanının araştırma görevlisi ilanları ön değerlendirme sürecinde %60,

Öğretim görevlisi ilanları ön değerlendirme sürecinde ise %70 etkili olduğu az bilinen ve üzerinde durulmayan bir gerçek.

LİSANS SONRASI DOĞRUDAN DOKTORAYA (BÜTÜNLEŞİK DOKTORA) BAŞVURU İÇİN ALES

Lisans diplomasını aldıktan sonra doğrudan doktoraya başvuru yapabilmek için lisans not ortalamanızın 4 üzerinden 3 ve ALES puanınızın ilgili puan türünde en az 80 olması gerekiyor.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS SONRASI DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN ALES

Doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ den başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Üniversitelerin senatoları tarafından 55’den düşük 75’den fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın başvuru şartlarında adaylara ilan edilir.

Adaylar değerlendirmeye alınırken, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirileceği üniversite senatoları tarafından belirlenir.

Üniversiteler sadece ALES puanları ile doktora programlarına öğrenci kabul edebilirken, aynı zamanda adayların yüksek lisans not ortalamalarını, yabancı dil sınavı puanlarını, referans ve niyet mektuplarını dikkate alabilir.

Kısaca iyi bir ALES puanı akademik anlamda hedeflerinize ulaşmanız yolunda adaylara birçok kapıyı açıyor.

İLGİLİ EĞİTİMLER

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim